AnsökanOBS:
Ansökan om att hyra plats gäller endast innevarande säsong därför krävs ny ansökan årligen.

Ansökan för medlemskap gäller tills vidare och köas år från år.

Kontrakt
Se "Dokument".

Ansökan om medlemskap
Ansökan

Ansökan om överlåtelse
Överlåtelse av medlemskap

Ansökan om uppsägning
Uppsägning av medlemskap


Citat från Stadgar.

§ 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att förvalta och vårda fiskehamnen i Kallax och till medlemmarna uthyra båtplatser i densamma.
Medlem får inte varaktigt uthyra sin båtplats.
Styrelsen kan uthyra båtplats till icke medlem för ett år i sänder.
Styrelsen skall upprätta turlista för uthyrning av båtplatser.

§ 3 Styrelsen har sitt säte i Kallax by, Luleå kommun.

§ 4 Medlem skall delta i föreningen med endast en insats.

§ 5 Insatsen lyder på 7 700: - kronor. Insatsen erlägges en månad efter anfordran.
Insatsens storlek skall årligen omräknas med konsumentprisindex, KPI. Som utgångsindex skall gälla det KPI som gäller för 1997. Erlagd insats räknas om med index, nya medlemmars skall erlägga med index uppräknad insats.
Avgående medlem äger återfå inbetald insats.
Indexuppräkning kan ändras efter beslut på årsmöte.

§ 6 För båtplats skall medlem och hyresgäst erlägga den hamnavgift, som föreningsstämman beslutar.

§ 7 Till medlem i föreningen kan antas envar fast boende i Kallax, som behöver båtplats.
Om särskilda själ föreligger kan styrelsen medge även annan medlemskap.
Styrelsen äger vägra medlemskap då hamnens kapacitet är fullt utnyttjad med förefintliga medlemmar.
Ansökan om medlemskap görs skriftligen hos styrelsen. Medlemskap får överlåtas endast om styrelsen godkänner överlåtelsen.

§ 8 Anmälan om utträde ur föreningen skall ske skriftligen senast sex månader före verksamhetsårets slut.

§ 9 Medlem, som ej iakttagit sin förpliktelse mot föreningen eller som skadar föreningen eller motarbetar dess ändamål eller intressen får av styrelsen uteslutas ur föreningen.

slut.